Utbildningspaket

Är svenskarna de vi tror?
 

Bland de ”nya svenskarna” finns det en mängd föreställningar och fördomar om svenskar och svenskhet. Föreläsningen tar upp olika aspekter på detta och har till mål att ge en nyanserad bild av svenskar och svenskhet samt slå hål på fördomar. Föredraget vänder sig till såväl nya som till infödda svenskar.

   

Jämställdhet för vem då?

 

Jämställdhet mellan könen och i samhället har under många år haft en central ställning i samhällsdebatten. Trots detta är vägen till jämställdhet lång även i Sverige. De inlärda könsrollerna är fortfarande hinder för jämställdheten framför allt i vardagen. Inlärda könsroller är svåra att förändra.  Där behövs medvetna satsningar speciellt inom interkulturella områden.

Ett annat hinder är i dagens Sverige användningen av hedersbegreppet . Under kursen ges kunskap och goda möjligheter för diskussion om hedersbegrepp, könsrelaterat våld och diskriminering.

Syftet med detta seminarium är att synliggöra möjligheterna för jämställdhet med hjälp av teori och praktiska övningar. Ett annat syfte är att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdheten

   

Att bekämpa våld i skolan

 

ld i olika former, både fysiskt och psykiskt, är ett problem i dagens samhälle, inte minst i skolan. Syftet med workshopen är att belysa hur man på ett tidigt stadium ska kunna se och förebygga våldet inom interkulturella miljöer, öka kunskapen och medvetenheten om förtryck och våldets konsekvenser. Målgruppen är i första hand ungdomar, skolpersonal och andra berörda personer inom kommunal verksamhet.

   
Interkulturell  dialog om barnuppfostran
 

Vid flytten från ett traditionellt samhälle till ett mer “demokratiskt” samhälle, som det svenska, uppstår en konflikt mellan föräldrar och samhällets aktörer om barnuppfostringsmönster. För att kunna förstå och ha dialog om varandras värderingar krävs en inblick i både det traditionella och demokratiska samhället, samt insikt och kunskap om de olika aktörernas roll i barnuppfostran, dvs familjen, skolan och samhället.

Syftet med detta utbildningspaket är att öka kunskapen och medvetenheten om demokratiska värderingars betydelse för att forma demokratiska individer.

Utbildningen, som innehåller föreläsningar och gruppövningar, vänder sig till personer som i sin yrkesroll kommer i kontakt med barn och ungdomar i interkulturella miljö. Kursen är även lämplig som föräldrautbildning.

   

Konflikthantering i interkulturella organisationer

 

Konflikter, både stora och små, uppstår dagligen när människor möts. Hur uppkommer de, hur bemöter man dem och hur kan de lösas, är några olika frågor som tas upp vid föredrag och gruppövningar.

 

Syftet är att öka medvetenheten och insikten om egna konfliktskapande beteenden. Och utnyttja styrkan i interkulturella organisationer och känna till och hantera medarbetarnas normer och värderingar.

 

Programmet vänder sig till mångkulturella organisationer som vill förebygga konflikter och till de som är i behov av att lösa konflikter. Utbildningspaketets längd och innehåll kan anpassas efter målgruppens behov.